Training & Testing

อบรม และทดสอบ


บริการอบรมเสริมสร้างความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขัน ทั้งใน และนอกสถานที่

บริการอบรม ทางด้านพลังงานไฟฟ้า

 1. อบรมการตรวจระบบไฟฟ้าตามกฎหมายที่ จป. ต้องเตรียมตัวรู้เท่าวิศวกรไฟฟ้า

 2. อบรมการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการประหยัดพลังงานในองค์กร

 3. อบรมเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า

บริการอบรมทางด้านความปลอดภัย

1. อบรมการปรับจิตสำนึกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

2. อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

3. การเลือกใช้และการบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศในอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

บริการอบรมทางด้านซอฟต์แวร์ และการประยุกต์ใช้

 1. อบรมความรู้ด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

 2. การใช้โปรแกรมคำนวณ Computational Fluid Dynamic (CFD) เพื่อแก้ปัญหาทางด้านการถ่ายเทความร้อน

 3. การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม

 4. อบรม "นายช่างระดับ 3 การใช้งาน PLC และการควบคุมมอเตอร์กระแสสลับ

 5. การใช้โปรแกรม Primavera 6 เพื่อการวางแผนและการบริหารงานก่อสร้าง

 6. การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ

บริการอบรมทางด้านสิ่งแวดล้อม

 1. การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

 2. เทคนิคการติดตั้งท่อพลาสติกและอุปกรณ์ในงานระบบประปา

บริการให้คำปรึกษา ทางวิศวกรรม

 1. การควบคุมอุณหภูมิภายในตู้อบฝักถัวลิสงด้วยโปรแกรมแล็ปวิว โดย วิศวกรรมเครื่องกล

 2. ให้คำปรึกษาและออกแบบชุดจําลองการป้องกันภาระทางไฟฟ้าจากแรงดันผิดปกติควบคุมด้วย PLC โดย วิศวกรรมไฟฟ้า

 3. การแก้ไขถนนทรุด โดย วิศวกรรมโยธา

 4. การพัฒนาอิฐคอนกรีต โดย วิศวกรรมโยธา

 5. ระบบคาดการ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ โดย วิศวกรรมโยธา

 6. การจัดการขยะชุมชนของเทศบาลฯ โดย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 7. ระบบบำบัดน้ำเสียและคุณภาพน้ำ โดย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 8. ให้คำปรึกษาและออกแบบชุดตรวจสอบความเข้มสีและคุณภาพผิวของพลาสติก โดย วิศวกรรมอุตสาหการ

 9. ให้คำปรึกษาและออกแบบสร้างเตาเผาถ่านสำหรับชุมชน โดย วิศวกรรมอุตสาหการ

 10. การตรวจสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและการให้บริการวิชาการอบรมให้ความรู้พนักงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดย วิศวกรรมความปลอดภัย

บริการอบรมทางด้านความปลอดภัย

 1. บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานภาคอุตสาหกรรม

 2. หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน (จป.บริหาร, ​จป.หัวหน้างาน, คกก. ความปลอดภัยในการทำงานฯ​ (คปอ.)

 3. หลักสูตรจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน ( Safety awareness)​

 4. หลักสูตรการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน​ (Hearing Conservation Program​: HCP)​

 5. หลักสูตร Happy work Place

 6. หลักสูตรการศาสตร์กับความปลอดภัยในการทำงาน (Ergonomics)​

 7. หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ขอเชิญ ท่านผู้สนใจทั่วไป, ศิษย์เก่า, หรือ ศิษย์ปัจจุบัน (นศ. ม. เอเชียฯ)

อบรมเสริมสร้างความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อละ 1 วัน (อาทิตย์)

ตามหัวข้อต่างๆ ดังแสดงตามรายการต่อไปนี้

 • การสร้างแชทบอทด้วบ Azure (Build a chatbot with Azure)

 • การวิเคราะห์ภาพด้วย AI ปัญญาประดิษฐ์ (Analyze images with AI)

 • การค้นหาความคิดเห็นในข้อความด้วย AI ปัญญาประดิษฐ์ (Discover sentiment in text using AI)

 • การเรียนรู้เชิงลึก ด้วยวิทยาการข้อมูล VM (Deep Learning with the Data Science VM)

 • การสร้างเว็บไซต์ไว้บน Azure (Deploy a website to Azure)

เงื่อนไขการรับสมัคร

 • รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 20 คน/รุ่น

 • อบรมวันเสาร์หรือ อาทิตย์ เพียง 1 วัน / หัวข้อ

 • ผู้เข้าอบรม ใช้เครื่องโน๊ตบุ๊ค ของตนเอง

 • สถานที่อบรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 • วัน เวลา โปรดเลือกจากฟอร์ม ด้านล่างสุด

ค่าลงทะเบียน และรายละเอียด

 • บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/หัวข้อ รวมอาหารเที่ยง 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ เอกสารประกอบ (PDF) พร้อมประกาศนียบัตรฯ ใบเสร็จฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

 • ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ฟรีค่าลงทะเบียน (จำนวนจำกัด ไม่เกิน 5 ท่าน/รุ่น มีเฉพาะอาหารว่าง 2 มื้อ และเอกสาร มัดจำ 1,000 บาท คืนให้หลังจากอบรม สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ หากไม่เข้าร่วมอบรม)

หมายเหตุ

 • เปิดอบรม เมื่อมีผู้ลงทะเบียนสนใจ ครบตามจำนวน 20 ท่าน/รุ่น และจะนัดหมายวันอบรมอีกครั้ง

 • สาขาวิชาฯ ผู้จัดสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การสร้างแชทบอทด้วบ Azure (Build a chatbot with Azure)

คอร์สอบรม เรียนรู้การใช้ Azure Bot Service และ Microsoft QnA Maker ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้สร้างและเผยแพร่ บอทอัจฉริยะ ให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้อย่างเป็นธรรมชาติ

 • เนื้อหาประกอบด้วย

 • สร้างบอท Azure Web App เพื่อโฮสต์บอท

 • สร้างและเติม ฐานความรู้ ด้วยข้อมูลและเชื่อมต่อกับบอท

 • เขียนโค้ดบอท และปรับแก้จุดบกพร่อง ของบอทที่สร้าง

 • เผยแพร่บอทและใช้ continuous integration CI เพื่อให้ฐานความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ

 • ดีบักบอทแบบโลคอลโดยใช้ Visual Studio Code และ Microsoft Bot Framework Emulator

การวิเคราะห์ภาพด้วย AI ปัญญาประดิษฐ์ (Analyze images with AI)

คอร์สอบรม เรียนรู้ การประมวลผลภาพด้วยบริการ Computer Vision โดยใช้ Computer Vision API เพื่อวิเคราะห์ภาพสำหรับข้อมูลเชิงลึก การแยกข้อความออกจากภาพ และสร้างภาพขนาดย่อที่มีคุณภาพสูง (high-quality thumbnails)

 • สร้างบัญชีผู้ใช้ Cognitive Services

 • สกัดข้อมูลสารสนเทศแบบวิชวล ที่ซ่อนอยู่ในเนื้อหาที่เป็นภาพ

 • สร้างรูปขนาดย่อ (thumbnail) ของรูปภาพ

 • ตรวจจับและแยกแยะข้อความตัวอักษรออกจากภาพ

 • ตรวจจับและแยกแยะข้อความที่เขียนด้วยลายมือออกจากรูปภาพ

การค้นหาความคิดเห็นในข้อความด้วย AI ปัญญาประดิษฐ์

(Discover sentiment in text using AI)

การเรียนรู้ว่าลูกค้าของคุณพูดถึงผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ของคุณอย่างไร เมื่อพวกเขาส่งคำติชมกลับมายังผู้ขาย ในการอบรมนี้จะสร้างโซลูชันที่ใช้ Azure Functions และความชาญฉลาดของ Text Analytics API เพื่อค้นหาความรู้สึกต่างๆ ของลูกค้าที่ซ่อนอยู่ในข้อความ

 • เรียนรู้เกี่ยวกับ Text Analytics API

 • ลงทะเบียนเพื่อรับคีย์ Text Analytics API key

 • การออกแบบและสร้างบริการด้วยAzure Functions ที่ใช้ Text Analytics API เพื่อเรียงลำดับข้อความคิดเห็น

 • การอ่านและเขียน ข้อความที่เก็บไว้ใน Azure Queue ในแอพฟังก์ชัน ด้วยความช่วยเหลือในลักษณะเชื่อมต่อ

การเรียนรู้เชิงลึก ด้วยวิทยาการข้อมูล VM

(Deep Learning with the Data Science VM)

การเรียนรู้เชิงลึกแบบโต้ตอบด้วย Jupyter Docker และ PyTorch ซึ่งเป็น VM สำหรับวิทยาการข้อมูล (Data Science Virtual Machine) นอกจากนี้ยังเรียนรู้การสอนให้โมเดลของ deep learning models ฉลาดขึ้นด้วย Jupyter PyTorch และ Data Science VM

 • ทำความเข้าใจกับ การเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) และ Azure Data Science Virtual Machine (DSVM)

 • สร้าง DSVM ด้วย Azure CLI

 • เรียนรู้วิธีใช้ Docker เพื่อตั้งค่าสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงลึกแบบกำหนดเอง

 • เชื่อมต่อกับ Jupyter notebook ผ่าน Docker บน DSVM

 • ทดสอบการเรียนรู้เชิงลึก ด้วย Jupyter

การสร้างเว็บไซต์ไว้บน Azure (Deploy a website to Azure)

เว็บแอพของ Azure ช่วยให้คุณสามารถเผยแพร่และจัดการเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้อง บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ รวมถึงทรัพยากรใดๆ บนเน็ตเวิร์ค ด้วยตัวท่านเอง ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติต่างๆ ของเว็บไซต์ของคุณ เพียงคุณใช้ แพลตฟอร์มของ Azure ที่มีการปกป้องข้อมูลความปลอดภัยอย่างแข็งแกร่งให้กับเว็บไซต์ของคุณได้รับความปลอดภัย

 • จัดเตรียม IDE สำหรับการพัฒนา Azure

 • เซ็ตอัพ Visual Studio Code

 • เซ็ตอัพ Visual Studio

 • เซ็ตอัพ Eclipse สำหรับการพัฒนา Java

 • เซ็ตอัพ IntelliJ IDEA สำหรับการพัฒนา Java