About US

คณะวิศวกรรมศาสตร์บุพนิมิต 7 ประการ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

ครูอาจารย์มีหน้าที่สำคัญที่สุดของกัลยาณมิตร ต้องช่วยแนะนำชี้แจง ชักนำเด็กเข้าสู่ทางที่ถูกต้อง ครูมีหน้าที่เป็นบุพพนิมิตรของการศึกษา ครูไม่ใช่เป็นตัวการศึกษา ครูไม่สามารถให้การศึกษาแก่เด็กได้ แต่ครูเป็นผู้ชักนำเด็กเข้าสู่กระบวนการทางการศึกษา ครูต้องทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร เมื่อใดธรรมที่เป็นบุพนิมิต 7 ประการนี้ แม้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดมีในบุคคลแล้ว เมื่อนั้นย่อมเป็นอันหวังได้ว่าเขาจักเจริญ พัฒนา ทำให้มาก ซึ่งมรรคมีองค์ 8 ประการอันประเสริฐ คือ จักดำเนินก้าวไปในมัชฌิมาปฏิปทา1. กัลยาณมิตตตา (ความมีกัลยาณมิตร, มีมิตรดี, คบหาคนที่เป็นแหล่งแห่งปัญญาและแบบอย่างที่ดี)2. สีลสัมปทา (การทำศีลให้ถึงพร้อม, ตั้งตนอยู่ในวินัยและมีความประพฤติทั่วไปดีงาม)3. ฉันทสัมปทา (การทำฉันทะให้ถึงพร้อม, ความใฝ่ใจอยากจะทำกิจหน้าที่และสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องให้ดีงาม, ความใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์)4. อัตตสัมปทา (การทำตนให้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติของผู้ที่พัฒนาแล้วโดยสมบูรณ์ ทั้งด้านกาย ศีล จิต และปัญญา ที่จะเป็น ภาวิตัตต์ คือผู้มีตนอันได้พัฒนาแล้ว)5. ทิฏฐิสัมปทา (การทำทิฏฐิให้ถึงพร้อม, การตั้งอยู่ในหลักความคิดความเชื่อถือที่ถูกต้องดีงามมีเหตุผล เช่น ถือหลักความเป็นไปตามเหตุปัจจัย) 6. อัปปมาทสัมปทา (การทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม)7. โยนิโสมนสิการสัมปทา (การทำโยนิโสมนสิการให้ถึงพร้อม, ความฉลาดคิดแยบคายให้เห็นความจริงและหาประโยชน์ได้)

ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน (พ.ศ. 2512)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2516 โดยคุณพลกฤษณ ประโมทะกะ บนเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ ซึ่งคุณย่าแปลก เหมือนปิ้ว ประสงค์อุทิศให้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์

คุณย่าแปลก

เหมือนปิ๋ว

คุณพลกฤษณ

ประโมทะกะ

ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ
สีประจำคณะ: สีแดงเลือดหมู
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน (พ.ศ. 2512) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2516 ก่อตั้งโดยคุณพลกฤษณ ประโมทะกะ บนเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ ซึ่งคุณย่าแปลก เหมือนปิ้ว ประสงค์อุทิศให้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แต่เดิมคณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้ชื่อคณะโปลีเทคนิค โดยทำการเปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) สาขาวิชาช่างยนต์ในปี พ.ศ. 2516 เป็นสาขาวิชาแรก หลังจากนั้นได้เปิดดําเนินการเรียนการสอนเพิ่มอีก 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลังและสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้เปลี่ยนชื่อจากคณะโปลีเทคนิค เป็น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2518 ได้เปิดการเรียนการสอน 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ภาควิชาเทคโนโลยีโยธา ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากําลัง และภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2528 ได้ขยายงานเพิ่มเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ควบคู่กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักสูตรแรกและเปิดดําเนินการสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในปี 2530 กล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศ ที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ต่อเนื่อง 2 ปี 4 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลังจากได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยชื่อ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (South East Asia University) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2535 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาวิชาฯ คือ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2537 ได้โอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และปิดรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) ทุกสาขาวิชา ในปี พ.ศ. 2539 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ป.ว.ส.) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ที่ใช้เวลาเรียนประมาณ 3 ปี ในปี พ.ศ. 2541 และได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ในปี พ.ศ. 2543 ทั้งได้เปิดรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในปริญญาที่สองด้วย นอกจากนั้นได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติและภาคสมทบ) ในปีการศึกษา 2545 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ในปีการศึกษา 2548 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษา 2556 และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในปีการศึกษา 2558มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินงาน ตามปณิธานและวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคมและนานาชาติด้วยการสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ครอบคลุมตามความต้องการของสังคม ทั้งภายในประเทศและสังคมโลกในด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อร่วมเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและภูมิภาค ทั้งจะได้ดําเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรีและในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคมเพิ่มขึ้นในลําดับต่อไป