2564

โครงการ “การบริการสังคมด้านวิศวกรรม”

โครงการที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อนำมาต่อยอดใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom

หัวข้อ "การพัฒนาหลักสูตรในยุค Next Normal" และ

"แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์ความรู้ของสภาวิศวกร”

แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์ความรู้ของสภาวิศวกร

โดย คุณมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ (กรรมการสภาวิศวกร)

- ASEAN Chartered Professional Engineering. ACPE 01248/TH- กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 และ 7 (พ.ศ. 2558-2564)- กรรมการ มูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย- กรรมการ สถาบันอาคารเขียวไทย- กรรมการอิสระ บริษัทฯ


สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2563

วันศุกร์, 16 กรกฎาคม 2564

08:00 น. ถึง 13:00 น.

  • KM การเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ COVID-19

  • แนวทางการทำวิจัยในยุคที่ COVID-19 คุกคาม