NEWS & Activities

ข่าวสาร และกิจกรรมInterlink campus tour

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

จัดอบรม LINK CAMPUS CABLING & NETWORKING (LCCN)

เจาะลึก ความสำคัญสายสัญญาณ พร้อมออกแบบระบบอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นที่ใช้ในบ้านพักอาศัย เพื่อนำสายสัญญาณและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน ในระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตในบ้านพักอาศัย ทั้งสาย LAN สาย Fiber Optic รวมถึงอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย ตลอดจนฝึกทักษะภาคปฏิบัติในการเชื่อมต่อสายสัญญาณ และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.00 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ มออ.

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มออ.

ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ

ITPEC Information Technology Professionals Examination Council

จัดอบรมเตรียมความพร้อม และจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ ห้องบรรยาย ชั้น 4 อาคารพลกฤษณฯ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วัตถุประสงค์ โครงการตามกรอบความร่วมมือระดับนานาชาติ

1. ส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ความสามารถด้านไอทีได้รับโอกาสในการเข้าทำงานและ เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานด้านไอทีทั้งในประเทศและต่างประเทศ2. สร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายไอที ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับประเทศ3. ส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรสายไอทีได้ใฝ่หาความรู้และยกระดับทักษะของตนเองให้ได้มาตรฐานและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง4. ให้สถาบันการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน5. ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณา สรรหา คัดเลือก ปรับ/เลื่อนตำแหน่งบุคลากรสายไอที ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของแต่ละบุคคล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย โครงการจัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรกและศักยภาพการรองรับมลพิษเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ดร. ภาณุวัฒน์ แตระกุล คณบดีฯ และ ดร. สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำ ให้บริการวิชาการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการจัดทำแนวทางการปฏิบัติ เพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรก และศักยภาพการรองรับมลพิษ เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด มีผู้เข้าร่วมอบรมจาก กรมควบคุมมลพิษ วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้อง TOPAZ Room ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ แคลาย นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม << คลิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้บริการวิชาการ โครงการจัดทำแนวทางการปฏิบัติ เพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรก และศักยภาพการรองรับมลพิษ เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ดร. ภาณุวัฒน์ แตระกุล คณบดีฯ และ ดร. สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำ ให้บริการวิชาการเป็นวิทยากร โครงการจัดทำแนวทางการปฏิบัติ เพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรก และศักยภาพการรองรับมลพิษ เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด มีผู้เข้าร่วมอบรมจาก กรมควบคุมมลพิษ ณ สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2565

อ่านเพิ่มเติม << คลิก

นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564

คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ห้องเธียเตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี มออ.

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565

ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

  1. รศ.ดร. วีระพันธ์ ด้วงทองสุข สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  2. ผศ.ดร. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  3. ผศ. จิรศักดิ์ สินสุขอุดมชัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  4. ผศ.ดร. ไชโย ธรรมรัตน์ ร.น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  5. ผศ. วราธร แก้วแสง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  6. อ. ทแกล้ว เยี่ยมสวัสดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

present การยืนยันสิทธิ์.pdf

ชี้แจ้งการใช้สิทธิส่วนลดค่าเทอม 1/64

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 028074500 ต่อ ASC

แสดงความยินดี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี 2563

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายรวิชย์ แก้วประเสริฐ ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2563 จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ (วสท.) ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สามารถสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพไอทีรอบ ตุลาคม 2563 จำนวนสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (MOU 641-2563) และ สภาการสอบวิชาชีพไอทีนานาชาติ (ITPEC) โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทางวิชาการร่วมกับ สวทช. และ ITPEC มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งในปี 2563 นี้นักศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถสอบผ่านได้จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 7 ราย จากจำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านทั้งหมดจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ทั้งสิ้น 21 ราย
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่สอบผ่านรอบ ตุลาคม 2563
นายจรกฤตย์ เอี่ยมอินทร์ นายพศวัต โลหิตศิริ นายรวิชญ์ เเก้วประเสริฐ นางสาวรุจาภา โตมอญ นายวรพงษ์ อังก์สุวรรณศร นางสาววิริญญา กล่ำภักดิ์ นายไนยชน สุทธิจิตต์

ITPE สอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) และ สภามาตรฐานวิชาชีพไอที นานาชาติ

จัดอบรมและสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2563 รอบที่ 2 (ตุลาคม) ซึ่งเป็นการสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางด้านไอทีด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางนานาชาติ ให้กับผู้สนใจทั่วไป และนักศึกษา ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก กว่า 70 คน

ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่าน มาตรฐานวิชาชีพ IT รอบตุลาคม 63 จำนวน 21 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ คลิก

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เดือนตุลาคม 2563


นักวิจัยดีเด่น 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563

อ. สมพร พุทธิชัยกุล (ซ้าย)

ดร. บุญชัย เชิญเกียรติประดับ (กลาง)

ดร. สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์ (ขวา)

เข้ารับโลห่เกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ตักบาตรเติมบุญ #40

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 40 ประจำเดือน ตุลาคมในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ เวลา 7.00 - 9.00 น.19:00 ตักบาตรเติมบุญ SAU เชิญใส่บาตรทำบุญพระกรรมฐาน1.พระครูพันธสมณวัฒน์ (หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ) วัดป่าวุฑฒาราม จ.หนองบัวลำภู 2.พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) วัดโป่งจันทร์ จ.จันทบุรี3.พระครูอุทัยธรรมรุจี (หลวงพ่อรุ้ง) วัดหนองบำหรุ จ.อุทัยธานี4.พระครูปลัดไพรินทร์ (หลวงพ่อไพรินทร์ สิริวุฑฌโน) วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี5.พระครูสุวิมลพัฒนาทร (หลวงพ่อนิยม อมโร) วัดป่าท่าวารีศรีสาครดอนวิเวก จ.อุดรธานีอันดับ 6 -10 พระติดตาม

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนนักศึกษา ทุกสาขา ทุกคณะ ทุกชั้นปี และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม " Young Love รักเป็นปลอดภัย " โดยนายแพทย์ สุกมล วิภาวีพลกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา โรงพยาบาลพยาไท 3 และแขกรับเชิญสุดพิเศษ DJ. พล่ากุ้ง ที่จะมามอบสาระความสนุกสนานมากมายภายในงานในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม พลกฤษณ ประโมทะ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

#WeAreSau #SAU #DekSAU #มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เต็มไปด้วย ความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และความอบอุ่น กับกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 นี้โดยมีนักศึกษาทั้งเหล่าเฟรชชี่ 62 และ รุ่นพี่ จากหลากหลายสาขา เข้าร่วมกิจกรรม ที่จะมาเชื่อมต่อความสัมพันธ์อันดี ระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มอบความสนุกสนาน และต้อนรับน้องๆด้วยสีสันแห่งความสดใส
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้คอนเซป ที่นี่..พร้อมเปลี่ยนคุณ สู่โลกดิจิตอล Digital Way of Life @ SAU พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทให้กับนักศึกษาใหม่ แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาณุวัฒน์ แตระกุล , ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. ยอร์ช เสมอมิตร คณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ , อาจารย์ปิยพงษ์ เผ่าวนิช ผู้แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ , อาจารย์ณัฐวุฒิ ปฐมสิทธาภิรักษ์ รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ดร.พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่อีกด้วย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีรับขวัญ โดยมี ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา ร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และเป็นวันที่นักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา

พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาร่วมเจริญพุทธมนต์

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 25621.หลวงปู่วงศ์สุภาจาโร เจ้าอาวาสวัดป่าแก้วเจริญธรรม บ้านคำเจริญ ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 2.พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย3.หลวงปู่ลมาย ลาภสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทดอยโล้นต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก4.พระครูบรรพต สมานคุณ (พระอาจารย์ประพัน อนาวิโล) เจ้าอาวาสวัดป่าภูหายหลง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา5.พระอาจารย์บุญแวง เจ้าอาวาสวัดสวนถ้ำพระ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี6-9 พระติดตาม
ม.เอเชียอาคเนย์ เชิญชมภาพยนตร์สั้น "ปลูกต้นกล้าแห่งความดี" แสดงถึงผลงานและความสำเร็จของโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริง ส่งเสริมให้คนไทยรักกันเมื่อวันที่ 24 ก.ค.62 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เชิญชวนคนไทยชมภาพยนตร์สั้น เรื่อง "ปลูกต้นกล้าแห่งความดี" ซึ่งแสดงถึงผลงานและความสำเร็จของโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่ได้ช่วยพัฒนาสังคมไทยในหลายมิติ และส่งเสริมให้คนไทยทำความดีให้สังคม ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริง โดยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
  • ดาวน์โหลดแอปพิเคชั่น " #SAULife "

  • ผ่านทาง AppStore หรือ PlayStore

  • แอนดรอยด์ >>Android << Click

  • iOS >>iOS << Click

นักวิจัยแกนนำ 2562

รศ.ดร วีระพันธ์ ด้วงทองสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยพัฒนา

ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุรี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562

กังหันโซล่าเซลล์บำบัดน้ำเสีย ผลงานนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สู่บึงแก้มลิง ตามแนวพระราชดำริในหลวง ร.9 เพื่อประโยชน์สาธารณะ

ม เอเชียอาคเนย์ ได้พัฒนานวัตกรรมกังหันเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์บำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำต่างๆ โดยใช้หลักการทำงานเดียวกับกังหันชัยพัฒนาที่ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ และมอบให้สำนักงานระบายน้ำ กทม เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ติดตั้ง ณ บึงแก้มลิงตามแนวพระราชดำริในหลวง ร.9 โดย อ. ทแกล้ว เยี่ยมสวัสดิ์

Honda Eco Mileage Challenge

รถประหยัดพลังงาน โดย นศ. วิศวกรรมเครื่องกล ม เอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต บุรีรัมย์ การแข่งขัน “น้ำมัน 1 ลิตร จะสามารถวิ่งไปได้ไกลแค่ไหน” ซึ่งทางสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาและประดิษฐ์ คิดค้น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน โดยการควบคุมดูแลของ รศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข อ. ทแกล้ว เยี่ยมสวัสดิ์ และ อ. ดำรงค์ศักดิ์ กิจเดช

นศ วิศวฯ ม.เอเชียฯ ได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดี

นางสาวฤดีมาส วัฒนศริ นศ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2561 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พระบรมมหาราชวัง