แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับวิชาโครงงานวิศวกรรม

ใช้ในการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิศวกรรม 1 และโครงงานวิศวกรรม 2

   1. แบบ วศ. 01 ใบเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรม
   2. แบบ วศ. 02 ใบประเมินความก้าวหน้าเอกสารปริญญานิพนธ์ (โครงงาน 1)
   3. แบบ วศ. 03 ใบประเมินความก้าวหน้าตัวงาน (โครงงาน 2)
   4. แบบ วศ. 04 ใบขอสอบและสรุปผลการสอบวิชาโครงงานวิศวกรรม
   5. แบบ วศ. 05 ใบตารางสอบวิชาโครงงานวิศวกรรม 1และ2
   6. แบบ วศ. 06 ใบเสนอแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
   7. แผนดำเนินการโครงงาน

QR Code SAU Engineering ( https://en.sau.ac.th )

QRCodeSAUEng.pdf