สาขาวิชา และหน่วยงานในสังกัด

DepartmentSคุณวุฒิการศึกษา: วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) B.Eng. (Electrical Engineering)

คุณวุฒิการศึกษา : วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ) B.Eng. (Electronics and Telecommunication Engineering )

คุณวุฒิการศึกษา: วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) B.Eng. (Mechanical Engineering)

คุณวุฒิการศึกษา: วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) B.Eng. (Civil Engineering)

คุณวุฒิการศึกษา: วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) B.Eng. (Industrical Engineering)

คุณวุฒิการศึกษา: วศ.บ. (วิศวกรรมความปลอดภัย) B.Eng. (Safety Engineering)

คุณวุฒิการศึกษา: วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) B.Eng. (Environmental Engineering)

คุณวุฒิการศึกษา: วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) B.Eng. (Computer Engineering)