Research

วิจัยResearch Events

ให้คำปรึกษาวิศวกรรมแก่หน่วยงานภายนอกฯ

โครงการบริการสังคมด้านวิศวกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อต่อยอดการเรียนการสอนและวิจัย

ผลงานวิจัยคณาจารย์

ชื่อฐานข้อมูล Journal Impact Factor

SCOPUS Scopus Journal Search

ISI ISI Journal Search

TCI TCI Journal Search

หมายเหตุ: ค่าดัชนีผลกระทบ(Journal Impact Factor, JIF)

ยึดตามฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012

ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019

โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร|อื่น ๆ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีกำหนดการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) 10st International Science, Engineering and Energy Conference 2019 ในระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และ ณ นครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการให้สอดรับกับนโยบายพัฒนาประเทศสู่การเจริญเติบโตเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ AEC และเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์การเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จัก สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผลงานวิจัยที่นำเสนอในครั้งนี้จะได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ นอกจากนั้น การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเป็นโอกาสให้ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ที่มาประชุมได้ในโอกาศและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความสบับสมบูรณ์ได้ที่ http://i-seec2019.rmuti.ac.th/