Internship

การฝึกงาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

แบบคำร้องออนไลน์ ขอฝึกงาน 

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการยื่นเรื่องขอฝึกงาน และขอออกเอกสาร
    1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงาน 
    2. หนังสือส่งตัวเข้าฝึกงาน 
เนื่องจากข้อมูลที่นักศึกษากรอกลงในแบบฟอร์มออนไลน์นี้ จะนำไปใช้ในการออกเอกสาร 1. และ 2. หากข้อมูลผิดพลาด และต้องทำการออกเอกสารใหม่ อาจส่งผลต่อการเข้าฝึกงานของตัวนักศึกษาเอง เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง จึงโปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดส่ง หลังจากได้รับคำร้องขอฝึกงานตามแบบฟอร์มนี้แล้ว สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการออกเอกสารตามที่ท่านร้องขอให้ ตามรอบเวลาการออกเอกสารที่กำหนดตามประกาศบนเว็บไซต์ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ร้องขอได้จากเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ en.sau.ac.th
รอบการออกเอกสาร 
  • ยื่นเรื่อง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ นี้ ก่อนวันจันทร์ที่ 2 พค 65 สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บเพจนี้ได้ ในวันเสาร์ที่ 7 พค 65
  • ยื่นเรื่อง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ นี้ ก่อนวันจันทร์ที่ 9 พค 65 สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บเพจนี้ได้ ในวันเสาร์ที่ 14 พค 65
  • ยื่นเรื่อง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ นี้ ก่อนวันจันทร์ที่ 16 พค 65 สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บเพจนี้ได้ ในวันเสาร์ที่ 21 พค 65
  • ยื่นเรื่อง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ นี้ ก่อนวันจันทร์ที่ 23 พค 65 สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บเพจนี้ได้ ในวันเสาร์ที่ 28 พค 65
  • ยื่นเรื่อง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ นี้ ก่อนวันจันทร์ที่ 30 พค 65 สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บเพจนี้ได้ ในวันเสาร์ที่ 4 มิย 65

การปฐมนิเทศการฝึกงานวิศวกรรม
ปฐมนิเทศฝึกงาน.pdf
VDO ฝึกงาน.mp4
ขั้นตอนการฝึกงานวิศวกรรม
ขั้นตอนฝึกงาน.pdf
flow ฝึก.pdf
คู่มือรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (การฝึกงานวิศวกรรม)
คู่มือประกอบการฝึกงานวิศวกรรม.pdf

หากพบปัญหาหรือข้อผิดพลาดประการใด สามารถติดต่อสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มออ. ได้ทางไลน์ @EN.SAU  หรือ https://line.me/R/ti/g/sUqONgZ823

หรือทาง QR Line App 

คู่มือประกอบการฝึกงาน