Internship

การฝึกงาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบคำร้องออนไลน์ ขอฝึกงาน

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการยื่นเรื่องขอฝึกงาน และขอออกเอกสาร
    1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงาน
    2. หนังสือส่งตัวเข้าฝึกงาน
เนื่องจากข้อมูลที่นักศึกษากรอกลงในแบบฟอร์มออนไลน์นี้ จะนำไปใช้ในการออกเอกสาร 1. และ 2. หากข้อมูลผิดพลาด และต้องทำการออกเอกสารใหม่ อาจส่งผลต่อการเข้าฝึกงานของตัวนักศึกษาเอง เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง จึงโปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดส่ง หลังจากได้รับคำร้องขอฝึกงานตามแบบฟอร์มนี้แล้ว สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการออกเอกสารตามที่ท่านร้องขอให้ ตามรอบเวลาการออกเอกสารที่กำหนดตามประกาศบนเว็บไซต์ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ร้องขอได้จากเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ en.sau.ac.th
รอบการออกเอกสาร
  • ยื่นเรื่อง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ นี้ ก่อนวันจันทร์ที่ 2 พค 65 สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บเพจนี้ได้ ในวันเสาร์ที่ 7 พค 65
  • ยื่นเรื่อง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ นี้ ก่อนวันจันทร์ที่ 9 พค 65 สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บเพจนี้ได้ ในวันเสาร์ที่ 14 พค 65
  • ยื่นเรื่อง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ นี้ ก่อนวันจันทร์ที่ 16 พค 65 สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บเพจนี้ได้ ในวันเสาร์ที่ 21 พค 65
  • ยื่นเรื่อง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ นี้ ก่อนวันจันทร์ที่ 23 พค 65 สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บเพจนี้ได้ ในวันเสาร์ที่ 28 พค 65
  • ยื่นเรื่อง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ นี้ ก่อนวันจันทร์ที่ 30 พค 65 สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บเพจนี้ได้ ในวันเสาร์ที่ 4 มิย 65

หากพบปัญหาหรือข้อผิดพลาดประการใด สามารถติดต่อสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มออ. ได้ทางไลน์ @EN.SAU หรือ https://line.me/R/ti/g/sUqONgZ823

หรือทาง QR Line App