MS-Teams-Class-Code-642หากพบปัญหาในการเข้ากลุ่มเรียน กรุณาติดต่อ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มออ. เวลาทำการ : อังคาร-เสาร์ 08.30-19.00 น. โทร 02-8074500 ต่อ 331

หรือติดต่อผ่าน ไลน์แอพพลิเคชั่น

https://line.me/R/ti/g/vV4eA94mvG

วิชา โครงงานวิศวกรรม 1 มีการเรียนการสอน และ นศ โครงงาน ทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

วิชา โครงงานวิศวกรรม 2 ไม่มีการเรียนการสอน นศ โครงงาน ทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เท่านั้น

2563-2 กลุ่มเรียน MS-Teams (Responses)