Engineering Projects

โครงงาน นักศึกษา


โครงงาน 1  ภาคการศึกษา 1/2565 

กำหนดการโครงงาน 1 

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น.  ส่งข้อเสนอโครงงาน 1  ฉบับ สมบูรณ์ (วศ. 01 PDF  WORD)

**********************************


วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น.

ส่งโครงร่าง บทที่ 1 - 3 เพื่อประเมินครั้งที่ 1 (วศ. 02) คลิกเพื่อส่ง 

นศ สามารถตรวจสอบผลการส่งได้จาก คลิกที่นี่ หรือตรวจสอบกล่องอีเมล์ของ นศ ผู้ส่ง

**********************************


วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. 

ส่ง บทที่ 1-3 ฉบับสมบูรณ์ อ้างอิง ใบประเมินครั้งที่ 1 (วศ. 02) และ ใบขอสอบ (วศ. 04)

แบบฟอร์มสำหรับส่งงาน คลิกที่นี่ 


รายละเอียดการส่งงาน 
 1. บทที่ 1-3 ฉบับสมบูรณ์ 
 2. แยกไฟล์ วศ.02 (PDF 1 ไฟล์) ฉบับมีลายเซ็นต์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
 3. แยกไฟล์ วศ.04 (PDF 1 ไฟล์) ฉบับมีลายเซ็นต์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
ให้กรอกข้อมูลในไฟล์ วศ. 04 เฉพาะหน้าแรก ในส่วนของชื่อโครงงาน และรายชื่อนักศึกษา 
 1. แยกไฟล์ บทที่ 1 - 3 (WORD บทละ 1 ไฟล์ และ PDF บทละ 1 ไฟล์ รวม 6 ไฟล์) 
 2. แยกไฟล์อ้างอิง  (WORD 1ไฟล์, PDF 1 ไฟล์) 
รวมไฟล์แยกทั้งหมด 10 ไฟล์
 1. และไฟล์ฉบับรวม PDF วศ.04 ไฟล์บทที่ 1 - 3 และไฟล์อ้างอิง (รวมเป็นไฟล์เดียว)

รวม 1. - 6. ทั้งหมด 11 ไฟล์ ระบบจะทำการตอบรับการส่งไฟล์งาน โดยอัตโนมัติไปยังอีเมล์ผู้ส่ง 
หมายเหตุ ไม่จัดสอบให้กับ กลุ่มที่ไม่ส่งงานตามกำหนด ทุกกรณี 

***********************************


วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. 

(ไฟล์ PowerPoint PPT ฉบับ PDF) 


 • ให้จัดทำไฟล์ PowerPoint เพื่อประกอบการนำเสนองานโครงงาน 1 ในการสอบ 

รายละเอียดการสอบ 
 • แต่ละกลุ่ม มีเวลาสอบ 1 ชั่วโมง โดย ให้นักศึกษานำเสนองาน ด้วย PPT เป็นเวลา 12 - 15 นาที 
 • จัดทำสไลด์ สำหรับการนำเสนอให้เหมาะสมกับเวลา 
 • จัดเตรียมตัวอย่างผลงาน เครื่องต้นแบบ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการนำเสนอ
 • เวลาที่เหลือ เป็นการถามตอบ โดยคณะกรรมการ 
 • นักศึกษาควรมาถึงห้องสอบ เพื่อเตรียมงาน ก่อนอย่างน้อย 1 ชม 
 • แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ตามระเบียบ มออ. 

***********************************


วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. 

 1. ประกาศตารางสอบ และผลการตรวจเล่ม 
 2. กรณีไม่มีการแก้ไข ให้กลุ่มโครงงาน จัดพิมพ์ บทที่ 1-3 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมส่วนอ้างอิง และ ใบขอสอบ (วศ. 04)  จำนวน 3 ชุด ไม่ต้องเย็บเล่ม ให้ใช้คลิปดำหนีบเข้าชุด
รวมทั้งไฟล์สไลด์การนำเสนอ (สไลด์แบบ 4 สไลด์ใน 1 แผ่น A4) จำนวน 3 ชุด สำหรับกรรมการ 3 ท่าน โดยนำส่งให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และกรรมการ ก่อนวันศุกร์ที่ 13 พย 63
 1. กรณีมีการแก้ไข ให้กลุ่มโครงงาน ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำ จากนั้น ดำเนินการตามข้อที่ 2. 
หมายเหตุ 
 • ไม่จำเป็นต้องพิมพ์สี สามารถจัดพิมพ์แบบขาวดำได้ เพื่อความประหยัด
 • สมทบทุนบริจาค มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) 

***********************************


วันอังคารที่ 15 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 สอบโครงงาน 1 (3 บท)

***********************************


หมายเหตุ สงวนสิทธิไม่จัดสอบให้กับ กลุ่มที่ไม่ส่งงาน ตามกำหนดทุกกรณี สงวนสิทธิ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณาตรวจสอบข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ http://en.sau.ac.th

แบบฟอร์มสำหรับวิชาโครงงานวิศวกรรม    

ใช้ในการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิศวกรรม 1  และโครงงานวิศวกรรม 2   

โครงงาน 2 ภาคการศึกษา 2/2565

กำหนดการโครงงาน 2 ฉบับสมบูรณ์

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงาน 2 ภาคการศึกษา ที่ 2/65

กำหนดการโครงงานฉบับสมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มออ.

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 คณะฯ จึงปรับเปลี่ยนกระบวนการการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงงาน 2 เป็นแบบออนไลน์ทั้งหมดดังนี้ 

ให้ดำเนินการจัดส่งไม่เกิน วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 24.00 น. ผ่านเว็บฟอร์ม

สิ่งที่ต้องจัดส่งผ่านเว็บฟอร์มประกอบด้วย 

1. ข้อมูลโครงงาน (ชื่อโครงงาน ไทยอังกฤษ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะผู้จัดทำ)

2. แบบแยกไฟล์ 

 1.  ปกนอก, ปกใน, ใบรับรองไทย, ใบรับรองอังกฤษ, บทคัดย่อไทย, บทคัดย่ออังกฤษ, กิตติกรรมประกาศ, สารบัญ, สารบัญรูป, สารบัญตาราง (ทั้งหมด รวมเป็นไฟล์เดียวกัน) กำหนดชื่อไฟล์เป็น "00_ส่วนหน้า_รหัสนักศึกษาของหัวหน้ากลุ่ม.DOCX" และ "00_ส่วนหน้า_รหัสนักศึกษาของหัวหน้ากลุ่ม.PDF"
 2. บทที่ 1 กำหนด กำหนดชื่อไฟล์เป็น "01_บทที่1_รหัสนักศึกษาของหัวหน้ากลุ่ม.DOCX" และ "01_บทที่1_รหัสนักศึกษาของหัวหน้ากลุ่ม.PDF"
 3. บทที่ 2 กำหนด กำหนดชื่อไฟล์เป็น "02_บทที่2_รหัสนักศึกษาของหัวหน้ากลุ่ม.DOCX" และ "02_บทที่2_รหัสนักศึกษาของหัวหน้ากลุ่ม.PDF"
 4. บทที่ 3 กำหนด กำหนดชื่อไฟล์เป็น "03_บทที่3_รหัสนักศึกษาของหัวหน้ากลุ่ม.DOCX" และ "03_บทที่3_รหัสนักศึกษาของหัวหน้ากลุ่ม.PDF"
 5. บทที่ 4 กำหนด กำหนดชื่อไฟล์เป็น "04_บทที่4_รหัสนักศึกษาของหัวหน้ากลุ่ม.DOCX" และ "04_บทที่4_รหัสนักศึกษาของหัวหน้ากลุ่ม.PDF"
 6. บทที่ 5 กำหนด กำหนดชื่อไฟล์เป็น "05_บทที่5_รหัสนักศึกษาของหัวหน้ากลุ่ม.DOCX" และ "05_บทที่5_รหัสนักศึกษาของหัวหน้ากลุ่ม.PDF"
 7. บรรณานุกรม กำหนดชื่อไฟล์เป็น "06_บรรณานุกรม_รหัสนักศึกษาของหัวหน้ากลุ่ม.DOCX" และ "06_บรรณานุกรม_รหัสนักศึกษาของหัวหน้ากลุ่ม.PDF"
 8. ภาคผนวก กำหนดชื่อไฟล์เป็น "07_ภาคผนวก_รหัสนักศึกษาของหัวหน้ากลุ่ม.DOCX" และ "07_ภาคผนวก_รหัสนักศึกษาของหัวหน้ากลุ่ม.PDF"
 9. หากมีภาคผนวกมากกว่า 1 ภาคผนวกให้แบ่งเป็นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข .... โดยให้รวมเป็นไฟล์เดียวกัน 
ทั้งนี้ให้จัดทำเว็บไซต์ ด้วย Google Site และ VDO Clip อธิบายงานสั้นๆ ไม่เกิน 10 นาที อัพโหลดไว้ยัง Youtube หรือแชร์คลิปผ่าน Google Drive และนำลิงค์ทำเป็น QR Code ใส่ไว้ในภาคผนวกด้วย เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง 
 1. ประวัติผู้จัดทำ กำหนดชื่อไฟล์เป็น "08_ประวัติผู้จัดทำ_รหัสนักศึกษาของหัวหน้ากลุ่ม.DOCX" และ "08_ประวัติผู้จัดทำ_รหัสนักศึกษาของหัวหน้ากลุ่ม.PDF"

3. แบบรวมไฟล์ 

รวมไฟล์ทั้งหมดตามลำดับใน 2 (1-10) ข้างต้นเป็น PDF กำหนดชื่อไฟล์เป็น "09_ฉบับรวม_รหัสนักศึกษาของหัวหน้ากลุ่ม.PDF"

4. หลักฐานประกอบ

 1. หลักฐานการแปลบทคัดย่อ หนังสือรับรองการตรวจสอบความถูกต้องภาษาอังกฤษ จากหน่วยงาน สถาบัน ที่น่าเชื่อถือ
 2. ผลการตรวจสอบความถูกต้องการจัดหน้าเอกสาร วศ 06 ออกให้โดย สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 3. เอกสารการจัดส่งเล่ม ทางไปรษณีย์ หรือบริการจัดส่งอื่นๆ ที่ออกใบรับ ลงวันที่ช้าสุดไม่เกินวันที่ 14 พค 66

5. ข้อมูลติดต่อผู้จัดส่ง 

แบบฟอร์มสำหรับจัดส่ง โครงงาน ฉบับสมบูรณ์ <<คลิก>>


เมื่อดำเนินการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจสอบจะแจ้งผลกลับทางอีเมล์ ภายใน 3 วันทำการ ทั้งกรณีที่ต้องแก้ไข และไม่แก้ไข หากไม่ได้ผลตอบรับ ต้องการสอบถามสิ่งที่ต้องแก้ไข หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านไลน์ @SAU.EN.Prj หรือแสกนบาร์โค้ดไลน์ หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข 02-8074500 ต่อสำนักงานคณะฯ ในวันและเวลาทำการ *** ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่า ไม่แก้ไขตามที่แจ้ง คณะฯ สงวนสิทธิ์ ติด F ทุกกรณี 

หมายเหตุ คณะฯ สงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นักศึกษากรุณาตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากเว็บเพจนี้เสมอ

ไลน์กลุ่มสำหรับ ประสานงาน โครงงาน 2 ฉบับร่าง และฉบับสมบูรณ์ 

ไลน์ @SAU.EN.Prj

แบบฟอร์มสำหรับส่งเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ (DOC, PDF)

พร้อม ใบรับรองความถูกต้องและผลการตรวจลิขสิทธิ์

สรุปประเด็นคำถาม เกี่ยวกับการแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับโครงงาน 
1) ถาม:    การแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ต้องดำเนินการอย่างไร ตอบ:    การแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ สามารถส่งแปลได้ทั้งหน่วยงานภายในหรือภายนอกที่น่าเชื่อถือ สามารถสอบย้อนกลับไปยังผู้ดำเนินการได้ 1.1) หน่วยงานภายใน มออ. เช่น คณะศิลปศาสตร์ฯ (สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ) หรือ บริการแปลที่คณะฯ จัดบริการไว้ให้ผ่านเว็บฟอร์ม en.sau.ac.th1.2) หน่วยงานภายนอก มออ. เช่น สถาบันการแปล ที่ได้รับการรับรอง มีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ สามารถเซ็นรับรองผลการแปล ดังตัวอย่าง(ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีบริการแปลบนอินเตอร์เน็ตจำนวนมาก นักศึกษาจึงต้องพิจารณาเลือกบริการที่มีความน่าเชื่อถือเป็นไปตามเงื่อนไข) (หมายเหตุ ทั้ง 1.1 และ 1.2 คิดค่าบริการแปลและตรวจรับรองผล ราคาแตกต่างกันไป) 2) ถาม:   อาจารย์ที่ปรึกษาแปลหรือเซ็นต์รับรองผล ให้ได้หรือไม่ ตอบ:  หากอาจารย์ที่ปรึกษาแปลให้ก็จำเป็นต้องให้ 1.1) หรือ 1.2) รับรองผลให้เช่นเดียวกัน ซึ่งทั้ง 1.1) และ 1.2) คิดค่าบริการเช่นเดียวกับการแปลและรับรองใหม่ 
3) ถาม:   เพราะเหตุใดจึงต้อง แปลบทคัดย่อ จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ ตอบ:   เนื่องจากโครงงานที่นักศึกษาทำต้องเผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่านเว็บเพจ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ความถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อแสดงถึงคุณภาพงานของนักศึกษา (รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย) อันส่งผลต่อการสมัครงาน การทำงาน การศึกษาต่อในอนาคต ที่ต้องสามารถสืบค้นกลับมายัง มออ. ได้โดยเปิดเผย ผลงานของนักศึกษาที่เผยแพร่ออกไปต้องมีคุณภาพทัดเทียมสถาบันอื่นๆ อันเป็นความภาคภูมิใจของตัวนักศึกษาเอง ที่จะจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
4) ถาม:   ทุกโครงงานต้องดำเนินการแปลบทคัดย่อตาม 1.1 หรือ 1.2 หรือไม่ ตอบ:    คณะกรรมการคณะฯ กำหนดให้ทุกโครงงานต้องผ่านการตรวจรับรอง มีเอกสารรับรองดังตัวอย่าง ตามเงื่อนไข 1.1 หรือ 1.2 ทุกโครงงาน เป็นมาตรฐานเดียวกันหมด 

เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับนักศึกษารายวิชาโครงงาน 2 ที่ต้องจัดทำบทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คณะฯ จึงให้บริการแปลบทคัดย่อ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องและหนังสือรับรอง โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. งานบริการแปลปกติ (3 - 5 วัน)ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หน้าละ 350 บาท ส่วนเกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ราคาหน้าละ 300 บาท (ไม่ถึง 1 หน้า คิดเป็น 1 หน้า) 

2. บทคัดย่อ ฉบับภาษาไทยที่ส่งแปล ต้องผ่านการตรวจรับรองความถูกต้องของเนื้อหาจาก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแล้ว 

3. บทคัดย่อ ภาษาไทยที่ส่งแปลประกอบด้วย 

     3.1 ชื่อเรื่อง      3.2 ชื่อผู้แต่ง (3 - 6 คน)      3.3 ชื่อพร้อมตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษา      3.4 สาขาวิชา      3.5 บทคัดย่อ 

     หมายเหตุ เนื้อหารวมทั้งหมด 3.1 - 3.5 ไม่ควรมีความยาวเกินกว่า 1 หน้ากระดาษ A4 

4. หากแปลแล้ว มีการแก้ไข บทคัดย่อภาษาไทย และต้องแปลใหม่ คิดค่าบริการตามเงื่อนไข ข้อที่ 1 - 3

5. งานบริการแปลแบบเร่งด่วน (1 วัน) ค่าบริการ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หน้าละ 600 บาท ส่วนเกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ราคาหน้าละ 500 บาท (ไม่ถึง 1 หน้า คิดเป็น 1 หน้า) กรณีเร่งด่วน เมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรแจ้ง สำนักงานคณะวิศกรรมศาสตร์ด้วย เพื่อแจ้งเร่งรัดผู้แปล 

6. กรุณา โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 

    สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม) 

    ชื่อบัญชี นายภานุวัฒน์ แตระกุล 

    เลขที่บัญชี 191-0-83826-8

    พร้อมระบุชื่อผู้ส่งงานแปล ในหมายเหตุของหลักฐานการโอน

    และแนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุเวลาโอนโดยประมาณ ในแบบฟอร์มนี้

หากพบข้อผิดพลาด หรือไม่ได้รับงานแปล ตามเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ คุณรวิสรา สำนักงานคณะวิศวกรรมศาตร์ 

โทร 028074500 ต่อสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันและเวลาทำการ 

วศ.ไฟฟ้า

Electrical Eng.

วศ. อิเล็กทรอนิกส์ฯ

Electronic Eng.

วศ.โยธา

Civil Eng.

วศ. เครื่องกล

Mechanical Eng.

วศ. อุตสาหการ

Industrial Eng.

วศ.ความปลอดภัย

Safety Eng.

วศ. สิ่งแวดล้อม

Environmental Eng.