Engineering Projects

โครงงาน นักศึกษา


กำหนดการโครงงาน 1

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. ส่งข้อเสนอโครงงาน 1 ฉบับ สมบูรณ์ (วศ. 01 PDF WORD)

**********************************


วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.

ขยายเวลา ถึง วันพฤหัสที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 23.00 น. ส่งโครงร่าง บทที่ 1 - 3 เพื่อประเมินครั้งที่ 1 (วศ. 02) คลิกเพื่อส่ง

นศ สามารถตรวจสอบผลการส่งได้จาก คลิกที่นี่ หรือตรวจสอบกล่องอีเมล์ของ นศ ผู้ส่ง

**********************************


วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.

ส่ง บทที่ 1-3 ฉบับสมบูรณ์ อ้างอิง ใบประเมินครั้งที่ 1 (วศ. 02) และ ใบขอสอบ (วศ. 04)

แบบฟอร์มสำหรับส่งงาน คลิกที่นี่


รายละเอียดการส่งงาน
 1. บทที่ 1-3 ฉบับสมบูรณ์
 2. แยกไฟล์ วศ.02 (PDF 1 ไฟล์) ฉบับมีลายเซ็นต์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
 3. แยกไฟล์ วศ.04 (PDF 1 ไฟล์) ฉบับมีลายเซ็นต์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ให้กรอกข้อมูลในไฟล์ วศ. 04 เฉพาะหน้าแรก ในส่วนของชื่อโครงงาน และรายชื่อนักศึกษา
 1. แยกไฟล์ บทที่ 1 - 3 (WORD บทละ 1 ไฟล์ และ PDF บทละ 1 ไฟล์ รวม 6 ไฟล์)
 2. แยกไฟล์อ้างอิง (WORD 1ไฟล์, PDF 1 ไฟล์)
รวมไฟล์แยกทั้งหมด 10 ไฟล์
 1. และไฟล์ฉบับรวม PDF วศ.04 ไฟล์บทที่ 1 - 3 และไฟล์อ้างอิง (รวมเป็นไฟล์เดียว)

รวม 1. - 6. ทั้งหมด 11 ไฟล์ ระบบจะทำการตอบรับการส่งไฟล์งาน โดยอัตโนมัติไปยังอีเมล์ผู้ส่ง
หมายเหตุ ไม่จัดสอบให้กับ กลุ่มที่ไม่ส่งงานตามกำหนด ทุกกรณี

***********************************


วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น.

(ไฟล์ PowerPoint PPT ฉบับ PDF)


 • ให้จัดทำไฟล์ PowerPoint เพื่อประกอบการนำเสนองานโครงงาน 1 ในการสอบ

รายละเอียดการสอบ
 • แต่ละกลุ่ม มีเวลาสอบ 1 ชั่วโมง โดย ให้นักศึกษานำเสนองาน ด้วย PPT เป็นเวลา 12 - 15 นาที
 • จัดทำสไลด์ สำหรับการนำเสนอให้เหมาะสมกับเวลา
 • จัดเตรียมตัวอย่างผลงาน เครื่องต้นแบบ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการนำเสนอ
 • เวลาที่เหลือ เป็นการถามตอบ โดยคณะกรรมการ
 • นักศึกษาควรมาถึงห้องสอบ เพื่อเตรียมงาน ก่อนอย่างน้อย 1 ชม
 • แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ตามระเบียบ มออ.

***********************************


วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น.

 1. ประกาศตารางสอบ และผลการตรวจเล่ม
 2. กรณีไม่มีการแก้ไข ให้กลุ่มโครงงาน จัดพิมพ์ บทที่ 1-3 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมส่วนอ้างอิง และ ใบขอสอบ (วศ. 04) จำนวน 3 ชุด ไม่ต้องเย็บเล่ม ให้ใช้คลิปดำหนีบเข้าชุด
รวมทั้งไฟล์สไลด์การนำเสนอ (สไลด์แบบ 4 สไลด์ใน 1 แผ่น A4) จำนวน 3 ชุด สำหรับกรรมการ 3 ท่าน โดยนำส่งให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และกรรมการ ก่อนวันศุกร์ที่ 13 พย 63
 1. กรณีมีการแก้ไข ให้กลุ่มโครงงาน ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำ จากนั้น ดำเนินการตามข้อที่ 2.
หมายเหตุ
 • ไม่จำเป็นต้องพิมพ์สี สามารถจัดพิมพ์แบบขาวดำได้ เพื่อความประหยัด
 • สมทบทุนบริจาค มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า)

***********************************


วันอังคารที่ 17 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 สอบโครงงาน 1 (3 บท)

***********************************


หมายเหตุ สงวนสิทธิไม่จัดสอบให้กับ กลุ่มที่ไม่ส่งงาน ตามกำหนดทุกกรณี สงวนสิทธิ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณาตรวจสอบข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ http://en.sau.ac.th

แบบฟอร์มสำหรับวิชาโครงงานวิศวกรรม

ใช้ในการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิศวกรรม 1 และโครงงานวิศวกรรม 2

พร้อม ใบรับรองความถูกต้องและผลการตรวจลิขสิทธิ์

เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับนักศึกษารายวิชาโครงงาน 2 ที่ต้องจัดทำบทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คณะฯ จึงให้บริการแปลบทคัดย่อ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องและหนังสือรับรอง โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้


1. งานบริการแปลปกติ (3 - 5 วัน)ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หน้าละ 350 บาท ส่วนเกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ราคาหน้าละ 300 บาท (ไม่ถึง 1 หน้า คิดเป็น 1 หน้า)

2. บทคัดย่อ ฉบับภาษาไทยที่ส่งแปล ต้องผ่านการตรวจรับรองความถูกต้องของเนื้อหาจาก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแล้ว

3. บทคัดย่อ ภาษาไทยที่ส่งแปลประกอบด้วย

3.1 ชื่อเรื่อง

3.2 ชื่อผู้แต่ง (3 - 6 คน)

3.3 ชื่อพร้อมตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษา

3.4 สาขาวิชา

3.5 บทคัดย่อ

หมายเหตุ เนื้อหารวมทั้งหมด 3.1 - 3.5 ไม่ควรมีความยาวเกินกว่า 1 หน้ากระดาษ A4

4. หากแปลแล้ว มีการแก้ไข บทคัดย่อภาษาไทย และต้องแปลใหม่ คิดค่าบริการตามเงื่อนไข ข้อที่ 1 - 3

5. งานบริการแปลแบบเร่งด่วน (1 วัน) ค่าบริการ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หน้าละ 600 บาท ส่วนเกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ราคาหน้าละ 500 บาท (ไม่ถึง 1 หน้า คิดเป็น 1 หน้า) กรณีเร่งด่วน เมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรแจ้ง สำนักงานคณะวิศกรรมศาสตร์ด้วย เพื่อแจ้งเร่งรัดผู้แปล

6. กรุณา โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม)

ชื่อบัญชี นายภานุวัฒน์ แตระกุล

เลขที่บัญชี 191-0-83826-8

พร้อมระบุชื่อผู้ส่งงานแปล ในหมายเหตุของหลักฐานการโอน

และแนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุเวลาโอนโดยประมาณ ในแบบฟอร์มนี้

วศ.ไฟฟ้า

Electrical Eng.

วศ. อิเล็กทรอนิกส์ฯ

Electronic Eng.

วศ.โยธา

Civil Eng.

วศ. เครื่องกล

Mechanical Eng.

วศ. อุตสาหการ

Industrial Eng.

วศ.ความปลอดภัย

Safety Eng.

วศ. สิ่งแวดล้อม

Environmental Eng.