KM Activity

การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้(Tacit Knowledge) 2558

การรวบรวมประเด็นความรู้(Explicit Knowledge) 2558


การนำความรู้มาปรับใช้ 2558


การรวบรวมประเด็นความรู้(Explicit Knowledge) 2556-2557

                             

การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้(Tacit Knowledge) 2557-2558

ด้านการเรียนการสอน                               
การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้(Tacit Knowledge) 2556-2557

ด้านการเรียนการสอน                                


การรวบรวมประเด็นความรู้(Explicit Knowledge) 2556-2557

ด้านการเรียนการสอน1                              
ด้านการเรียนการสอน2                              

การนำความรู้มาปรับใช้ 2556-2557


การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้(Tacit Knowledge) 2555-2556การรวบรวมประเด็นความรู้(Explicit Knowledge) 2555-2556


การนำความรู้มาปรับใช้ 2555-2556


กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้ 2554-2555

โครงการสัมนาการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย

กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้ 2553-2554

โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัย (KM) 

กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้ 2553-2554