การรวบรวมประเด็นความรู้(Explicit Knowledge) 2556-2557

                                                   ด้านการเรียนการสอน                                     ด้านงานวิจัย1
                                                                                                                         ด้านงานวิจัย2
        การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้(Tacit Knowledge) 2557-2558

                                                   ด้านการเรียนการสอน                                    ด้านงานวิจัย(สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย)
                                                                                                                        ด้านงานวิจัย(สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)
                                                                                                                        ด้านงานวิจัย(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า1)
                                                                                                                        ด้านงานวิจัย(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า2)
                                                                                                                        ด้านงานวิจัย(สาขาวิศวกรรมโยธา)
                                                                                                                        ด้านงานวิจัย(สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
                                                                                                                        ด้านงานวิจัย(สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
                                                                                                                        ด้านงานวิจัย(สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)
        การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้(Tacit Knowledge) 2556-2557

                                                   ด้านการเรียนการสอน                                    ด้านงานวิจัย
        การรวบรวมประเด็นความรู้(Explicit Knowledge) 2556-2557

                                                   ด้านการเรียนการสอน1                                    ด้านงานวิจัย1
                                                   ด้านการเรียนการสอน2                                    ด้านงานวิจัย2
        การนำความรู้มาปรับใช้ 2556-2557

                                                   ด้านการเรียนการสอน1                                    ด้านงานวิจัย1
                                                   ด้านการเรียนการสอน2                                    ด้านงานวิจัย2
    การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน 1       การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน 2 

    การรวบรวมประเด็นความรู้ 1       การรวบรวมประเด็นความรู้ 2     การรวบรวมประเด็นความรู้ 3 

    การนำความรู้มาปรับใช้ 1       การนำความรู้มาปรับใช้ 2 

   โครงการสัมนาการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย        โครงการสัมมนาการเรียนรู้แบบผสมผสาน

    โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัย (KM)                           
                           เพื่อการพัฒนา web”