การดำเนินงานในปีการศึกษา 2558

การดำเนินงานในปีการศึกษา 2558

    จากการประชาสัมพันธ์โครงการให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม/โครงการบริการสังคม ในปีการศึกษา 2558 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 14 หน่วยงานดังต่อไปนี้

        การให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัย 6 หน่วยงานได้แก่
            1. บริษัทสตาร์เฟล็กซ์ แพ็คเก็จจิ้ง
            2. บริษัทไทยคอเรเซีย
            3. บริษัทเอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล
            4. บริษัทกรไทย
            5. บริษัทวี แอล แอนด์ เอ็ม แอพพาเรล
            6. บริษัทนครไชยศรีอุตสาหกรรม

        การให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 1 หน่วยงานได้แก่
            1. คุณทองดี ดอกไม้พุ่ม

        การให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล 1 หน่วยงานได้แก่
            1. บริษัทจี เทค ไทม์ เทรนนิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง


        การให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา 2 หน่วยงานได้แก่
            1. ร้านโคกข่าสแตนเลสสตีล
            2. บริษัทยู บี อุตสาหกรรมเคมี

        การให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 หน่วยงานได้แก่
            1. โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์

        การให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 หน่วยงานได้แก่
            1. คุณธวัช อิ่มปรีชา

        การให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 1 หน่วยงานได้แก่
            1. คุณฐานะ ประทีปชัย

        การให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 หน่วยงานได้แก่
            1. Dr.Nattapon Lamsuwan

    จากการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม แต่ละสาขาวิชาได้นำเอาประเด็นปัญหาที่พบมาให้ในการต่อยอดงานวิจัย และนำเข้าไปใช้ในการเรียนการสอนทั้งสิ้น 5 งานวิจัยได้แก่

        1. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
            นำไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา: 516702 ชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

        2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
             นำไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา: 514210 การวัดและเครื่องมือวัด

        3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
             นำไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา: 513305 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง

        4. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
             นำไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา: 511304 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

        5. สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
             นำไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา: 517406 การวิจัยทางวิศวกรรมความปลอดภัย

        6. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
            ชื่องานวิจัย: Project Based Learning Using Social Media,Southeast Asia University
             นำไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา: 519101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น