เบอร์โทรคณะวิศวกรรมศาสตร์ : 02-8074500 ต่อ 313 , 386

 (อาจารย์สุพัตรา)     ต่อภายใน 319

 (คุณรวิสรา)            ต่อภายใน 313

 (คุณจุฑามาศ)        ต่อภายใน 386

 (คุณชวนทิพย์)        ต่อภายใน 331 

 (คุณกิ่งแก้ว)           ต่อภายใน 331

                                         (คุณสิริพร)             ต่อภายใน 306  


                                   วันและเวลาทำการ : อังคาร-เสาร์ 08.30-19.00 น.