วิสัยทัศน์

 เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์คุณภาพโดยมุ่งเน้นการเป็นเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและระดับสากล 

 พันธกิจ

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ สรรสร้างผลงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและสากล

 ปณิธาน

 พัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคมและนานาชาติ

 วัตถุประสงค์

        
            วัตถุประสงค์ การดำเนินงานของคณะ
 สนับสนุนปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้

                1เพื่อผลิตวิศวกรเชิงปฏิบัติ พัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศและสากล
                2เพื่อพัฒนางานวิจัยให้เป็นที่ยอมรัและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์
                3เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทีนสมัยแก่สังคม ชุมชน และภาค
             อุตสาหกรรม

                4จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และคุณธรรม                     
 

 เอกลักษณ์

“วิศวกรมีคุณธรรม เชี่ยวชาญความรู้คู่การปฏิบัติ”

 อัตลักษณ์

“บัณฑิตมีคุณธรรม เชี่ยวชาญปฏิบัติ สามารถเทคโนโลยี”